000_hafis_performances.jpg

Le Rhône

1988

00_hafis_performances.jpg

Claude et Sérène Chuard

1985

0_hafis_performances.jpg

Claude et Sérène Chuard

1985

1_hafis_performances.jpg

Nippon Trail

1999

2_hafis_performances.jpg

Nippon Trail

1999

3_hafis_performances.jpg

Dubaï

2009

4_hafis_performances.jpg

Dubaï

2009

5_hafis_performances.jpg

Dubaï

2009

6_hafis_performances.jpg

Dubaï

2009

7_hafis_performances.jpg

Al Bastakiya Art Fair, Dubai

mars 2009

8_hafis_performances.jpg

Al Bastakiya Art Fair, Dubai

mars 2009

9_hafis_performances.jpg

Yang Connection, Paris

2011

10_hafis_performances.jpg

Yang Connection, Paris

2011

11_hafis_performances.jpg

Cascades, Château Grignon, France

2011

12_hafis_performances.jpg

Cascades, Château Grignon, France

2011

13_hafis_performances.jpg

Cascades, Château Grignon, France

2011

14_hafis_performances.jpg

Nuit blanche, Paris

juin 2011

15_hafis_performances.jpg

Nuit blanche, Paris

juin 2011

16_hafis_performances.jpg

Nuit blanche, Paris

juin 2011

17_hafis_performances.jpg

Feu, Cormérod

2011-2012

Croquis Performances